Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia Ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 r. 

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu: 

Aplikacja – system AppManager zainstalowany na serwerach Usługodawcy, dostępny poprzez Internet, działający w domenie appmanager.pl lub w domenie Klienta umożliwiający świadczenie Usługi, 

Cennik – zestawienie cen za świadczenie Usługi, o której mowa w Regulaminie, stanowiące integralną część Umowy. Cennik dostępny jest dla Użytkowników po zalogowaniu oraz pod linkiem https://appmanager.pl/cennik/, 

Formularz – część Aplikacji, która zbiera informacje o Kandydatach. Formularz ten wyświetla się odwiedzającemu – osobie trzeciej – wskutek podejmowanych przez Użytkownika działań związanych z pozyskiwaniem Kandydatów. 

Hasło – unikalny ciąg znaków spełniający wymagania techniczne narzucone przez Usługodawcę, wybrany przez Użytkownika w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych, 

Kandydat – osoba fizyczna która pozostawia swoje dane osobowe w trakcie wizyty na stronie z Formularzem, 

Klient/Klienci – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia Umowy z Usługodawcą, 

Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usługi. Dostęp do Konta możliwy jest po zalogowaniu, 

Login – adres e-mail Użytkownika, 

Okres Rozliczeniowy – okres będący podstawą rozliczania Usługi, 

Opłacenie Konta – czynność wykonywana przez Właściciela Konta w celu skorzystania z płatnej Usługi na zasadach określonych w Regulaminie, 

Oprogramowanie – autorskie skrypty lub kod programistyczny, w oparciu o które działa Aplikacja, będące własnością Usługodawcy, 

Osoba fizyczna – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem (konsument), 

Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie-posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Użytkownik i Usługodawca, 

Plan – zbiór funkcjonalności danego Konta określony zgodnie z Cennikiem, 

Płatność – opłata pobierana z tytułu korzystania z Usługi zgodna z faktycznym wykorzystaniem Usługi, naliczana z góry zgodnie z Regulaminem albo z dołu wyłącznie dla Konta Enterprise w drodze zawartej odrębnej umowy, 

Polityka prywatności – określa sposób przetwarzania danych w Serwisie lub/i Aplikacji, w tym plików Cookies, 

Regulamin – Regulamin świadczenia dostępu dla usługi AppManager z dnia 1 lipca 2019 r. 

Rejestracja – czynność warunkująca założenie Konta w Aplikacji i późniejsze korzystanie z Usługi przez Użytkownika, 

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://appmanager.pl, 

Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, 

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, 

Usługodawca, Administrator – właściciel Aplikacji, AppManager Sp. z o.o. ul. Wiejska 17, 00-480 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000950666, Kapitał zakładowy 50 000 PLN (zapłacony w całości), NIP: 701-107-32-59, REGON: 521171853, 

Użytkownik – Osoba fizyczna albo Klient korzystający z Aplikacji, 

Właściciel Konta – Użytkownik, który dokonał Rejestracji i może opłacać Konto oraz zarządzać innymi Użytkownikami Konta, 

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji na etapie Rejestracji, logowania, jak i korzystania z Aplikacji (tj. SSL). 

Dane osobowe podawane w Aplikacji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych Użytkowników za wyjątkiem Właściciela Konta, Użytkowników uprawnionych przez Klienta lub uprawnionych osób po stronie Usługodawcy. 

Administratorem danych osobowych jest Usługodawca – 

AppManager Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 17 (00-480 Warszawa) wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000950666, NIP: 701-107-32-59 (dalej jako: Administrator). 

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, a kontakt z Administratorem lub inspektorem jest możliwy poprzez skrzynkę e-mail, tj.: dpo@appmanager.pl. 

Administrator kieruje niniejsze informacje (dalej jako: Polityka prywatności) do wszystkich osób fizycznych objętych jego działalnością w związku z funkcjonowaniem Serwisu i Aplikacji, jak i do adresatów, których wymienia się poniżej, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: RODO). 

W przypadku osób prawnych lub jednoosobowych działalności gospodarczych będących Klientami przedmiotowy obowiązek informacyjny realizuje się przede wszystkim w stosunku do pracowników, współpracowników i reprezentantów takich podmiotów. 

  

§ 2 Usługodawca jako Administrator Danych Właściciela Konta i Użytkownika 

Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych: 

cel przetwarzania: zapewnienie możliwości korzystania z Serwisu i Aplikacji, 

podstawy prawne czynności przetwarzania: podjęcie działań zmierzających do wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który należy uznać działania powiązane z funkcjonowaniem Serwisu oraz Aplikacji, ich konserwacją, promowaniem działalności statutowej Administratora, jak i ewentualną ochroną roszczeń Administratora. 

Źródło pochodzenia Twoich danych: zakładamy, że dane wskazałeś osobiście Administratorowi. W przeciwnym wypadku Twoje dane pochodzą od Twojego pracodawcy lub innego podmiotu, który reprezentujesz. 

Odbiorcy Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.: 

odrębni administratorzy: doradztwo prawne, spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator, sprawująca nadzór właścicielski, 

podmioty przetwarzające: spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator, świadczące usługi wsparcia w obrębie obszaru IT, dostawca usługi hostingu, jak i inne podmioty przetwarzające wspierające Administratora w obrębie obszaru IT. 

Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy usługi hostingu informujemy, że nie transferujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dane osobowe przechowane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. W przypadku ewentualnego rozwinięcia współpracy Twoje dane osobowe mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z użyciem przez nas określonych narzędzi informatycznych. Zabezpieczeniem transferu są tzw. standardowe klauzule umowne. Jeżeli interesują Cię szczegółowe informacje na temat transferu danych, skontaktuj się z nami poprzez skrzynkę e-mail, tj.:dpo@appmanager.pl. 

Przetwarzamy katalog Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, jak i korzystania z Serwisu oraz Aplikacji. 

Okres przechowania danych osobowych jest uzależniony od okresu realizacji Umowy oraz okresu ochrony roszczeń Administratora, tj. podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 

Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia: 

prawo dostępu do danych, 

prawo do sprostowania danych, 

prawo do usunięcia danych, 

prawo do ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, 

prawo do sprzeciwu, 

prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Wymagamy od Ciebie podania danych osobowych niezbędnych do korzystania z funkcjonalności Serwisu i Aplikacji. Usługodawca nie ma wpływu na zakres Formularzy kreowanych przez Klienta. 

  

§ 3 Usługodawca jako Administrator Danych Klientów 

Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych: 

cel przetwarzania: realizacja Umowy, 

podstawy prawne czynności przetwarzania: realizacja Umowy, której jesteś stroną lub podjęcie działań przed zawarciem takiej Umowy z Twojej inicjatywy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który należy uznać działania powiązane z realizacją statutowej działalności, funkcjonowaniem Serwisu wraz z Aplikacją i ich konserwacją, jak i ewentualną ochroną roszczeń Administratora oraz obowiązek prawny ciążący na Administratorze, za który należy uznać konieczność realizacji określonych czynności rachunkowo-księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Źródło pochodzenia Twoich danych: zakładamy, że dane wskazałeś osobiście Administratorowi. W przeciwnym wypadku Twoje dane pochodzą od Twojego pracodawcy lub innego podmiotu, który reprezentujesz. 

Odbiorcy Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.: 

odrębni administratorzy: operator pocztowy, bank, spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator, sprawująca nadzór właścicielski, ewentualne kancelarie prawne, które mogą wspierać Administratora, jak i inni kontrahenci Administratora zaangażowani do realizacji Umowy. 

podmioty przetwarzające: spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator, świadczące usługi wsparcia w obrębie obszaru księgowego, administracyjnego oraz IT, obsługa rachunkowa, dostawca usługi hostingu, podmioty zapewniające wsparcie w obszarze IT, w tym dostawę narzędzi informatycznych, jak i inni kontrahenci Administratora zaangażowani do realizacji Umowy. 

Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy usługi hostingu, informujemy, że nie transferujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dane osobowe przechowane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. W przypadku ewentualnego rozwinięcia współpracy Twoje dane osobowe mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z użyciem przez nas określonych narzędzi informatycznych. Zabezpieczeniem transferu są tzw. standardowe klauzule umowne. Jeżeli interesują Cię szczegółowe informacje na temat transferu danych, skontaktuj się z nami poprzez skrzynkę e-mail, tj.:dpo@appmanager.pl. 

Przetwarzamy katalog Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 

Okres przechowania danych osobowych jest uzależniony od poniższych kryteriów: 

okres obowiązywania Umowy, jak i okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych, tj. podstawowy termin 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dana transakcja została ostatecznie zakończona, czy też rozliczona, 

okres ochrony roszczeń Administratora, tj. podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 

Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia: 

prawo dostępu do danych, 

prawo do sprostowania danych, 

prawo do usunięcia danych, 

prawo do ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, 

prawo do sprzeciwu, 

prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Wymagamy od Ciebie podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy. 

  

§ 4 Osoby przeglądające i wizytujące Serwis, jak i osoby korzystające z opcji Kontakt 

Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych: 

cel przetwarzania: zapewnienie możliwości korzystania z Serwisu i poznawania jej treści, a w tym także nawiązania kontaktu z Administratorem, 

podstawy prawne czynności przetwarzania: podjęcie działań zmierzających do zawarcia Umowy z Twojej inicjatywy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który należy uznać działania powiązane z funkcjonowaniem Serwisu, jego konserwacją, promowaniem działalności statutowej Administratora, promowaniem Aplikacji, jak i ewentualną ochroną roszczeń Administratora. 

Źródło pochodzenia Twoich danych: zakładamy, że dane pochodzą bezpośrednio od Ciebie (dot. m.in. adresu IP). Twoje dane mogą do nas trafić także od podmiotu, który reprezentujesz. 

Odbiorcy Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.: 

odrębni administratorzy: doradztwo prawne, spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator, sprawująca nadzór właścicielski, 

podmioty przetwarzające: spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator, świadczące usługi wsparcia w obrębie obszaru IT, dostawca usługi hostingu oraz konserwator strony, jak i inne podmioty przetwarzające wspierające Administratora w obrębie obszaru IT. 

Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy usługi hostingu, informujemy, że nie transferujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dane osobowe przechowane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. W przypadku ewentualnego rozwinięcia współpracy Twoje dane osobowe mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z użyciem przez nas określonych narzędzi informatycznych. Zabezpieczeniem transferu są tzw. standardowe klauzule umowne. Jeżeli interesują Cię szczegółowe informacje na temat transferu danych, skontaktuj się z nami poprzez skrzynkę e-mail, tj.: dpo@appmanager.pl. 

Przetwarzamy minimalny katalog Twoich danych osobowych. W wielu przypadkach Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach statystycznych i w zasadzie nie umożliwiają Administratorowi identyfikacji Twojej osoby. Nadto, wskazujemy, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zakresem wskazanym w formularzach kontaktowych. 

Okres przechowania danych osobowych jest uzależniony od poniższych kryteriów: 

okresy wskazane w tabeli dotyczącej plików Cookies, 

okres ochrony roszczeń Administratora, tj. podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 

Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia: 

prawo dostępu do danych, 

prawo do sprostowania danych, 

prawo do usunięcia danych, 

prawo do ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, 

prawo do sprzeciwu, 

prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Wymagamy od Ciebie podania danych osobowych niezbędnych do korzystania z funkcjonalności strony. W wielu przypadkach nie zakładamy pobrania Twoich danych osobowych, a jeżeli przetwarzanie ma miejsce, jest ono wynikiem Twojego działania. 

  

§ 5 Kandydaci do pracy aplikujący za pośrednictwem strony internetowej 

Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykorzystywane na Twoich danych osobowych: 

cel przetwarzania: przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego oraz ewentualne przeprowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych w związku z aplikowaniem o pracę za pośrednictwem strony internetowej, 

podstawy prawne czynności przetwarzania w przypadku procesu rekrutacyjnego: zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podjęcie działań niezbędnych do zwarcia ewentualnej umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, za który należy uznać konieczność realizacji obowiązków wynikających z Kodeksu pracy i/lub innych obowiązków cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który należy uznać działania Administratora związane z ewentualną ochroną roszczeń Administratora, a w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych, tj. danych dotyczących stanu zdrowia, zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), 

podstawy prawne czynności przetwarzania w przypadku przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych: zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który należy uznać działania Administratora związane z ewentualną ochroną roszczeń Administratora, w przypadku faktycznego rozpoczęcia kolejnego procesu rekrutacyjnego także wypełnienie obowiązku ciążącego na Administratorze, za który należy uznać konieczność realizacji obowiązków wynikających z Kodeksu pracy i/lub innych obowiązków cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych, tj. danych dotyczących stanu zdrowia, wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 

Źródło pochodzenia Twoich danych: zakładamy, że dane wskazałeś osobiście Administratorowi. 

Odbiorcy Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj. 

odrębni administratorzy: doradztwo prawne, spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator, sprawująca nadzór właścicielski, 

podmioty przetwarzające: spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator, świadczące usługi wsparcia w obrębie obszaru HR oraz IT, dostawca usługi hostingu oraz konserwator Strony, jak i inne podmioty przetwarzające wspierające Administratora w obrębie obszaru IT. 

Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy usługi hostingu, informujemy, że nie transferujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dane osobowe przechowane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. W przypadku ewentualnego rozwinięcia współpracy Twoje dane osobowe mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z użyciem przez nas określonych narzędzi informatycznych. Zabezpieczeniem transferu są tzw. standardowe klauzule umowne. Jeżeli interesują Cię szczegółowe informacje na temat transferu danych skontaktuj się z nami poprzez skrzynkę e-mail, tj.: dpo@appmanager.pl. 


Przetwarzamy minimalny katalog Twoich danych osobowych. Wskazujemy, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zakresem wskazanym w Kodeksie pracy (art. 221 Kodeksu pracy) lub w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy cywilnoprawnej. 

Okres przechowania danych osobowych jest uzależniony od poniższych kryteriów: 

gdy proces rekrutacyjny zakończył się odrzuceniem Twojej kandydatury, a nie wyraziłeś zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane będą usuwane po zamknięciu rekrutacji, 

gdy proces rekrutacyjny zakończył się odrzuceniem Twojej kandydatury, a wyraziłeś zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane będą przechowane przez okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia Twoich danych do bazy kandydatów, 

gdy wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowane do momentu rozpatrzenia Twojego zgłoszenia, nie później jednak niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń, 

w przypadku potrzeby zabezpieczenia przed możliwymi przyszłymi roszczeniami okres przechowania danych jest ukształtowany przepisami dot. ochrony roszczeń, 

gdy rekrutacja zakończyła się pomyślnie, część danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych może być włączona do akt osobowych, a wówczas okres przetwarzania wydłuży się o czas realizacji stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego i okres ustalony odrębnymi przepisami w zakresie, w jakim kształtuje on proces przechowania akt osobowych pracownika. 

Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia: 

prawo dostępu do danych, 

prawo do sprostowania danych, 

prawo do usunięcia danych, 

prawo do ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, 

prawo do sprzeciwu, 

prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych niezbędnych do udziału w procesie rekrutacyjnym (tj. tych, o których mowa w art. 221 1 Kodeksu pracy) jest obowiązkowe, jeżeli chcesz, by Twoja kandydatura została uwzględniona i rozpatrzona. Odmowa podania danych będzie skutkowała pominięciem Twojej kandydatury. Podanie pozostałych danych osobowych, niewskazanych w treści art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji. Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, to Twoje dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, której wyrażenie jest dobrowolne. 

  

§ 6 Usługodawca jako Przetwarzający 

Usługodawca nie jest Administratorem danych osobowych Kandydatów aplikujących na ogłoszenia Klientów. 

Umowa powierzenia danych osobowych jest odrębnym dokumentem stanowiącym załącznik do Umowy. 

  

§ 7 Cookies 

Korzystamy z Cookies do logowania Użytkowników do Konta w Aplikacji. Ponadto używamy Cookies zawierających tzw. session ID do monitorowania odwiedzin oraz rozpoznawania osób odwiedzających Aplikację, Serwis lub formularz stworzony przez Użytkownika. Klient i działający na jego rzecz Użytkownik powinien uwzględnić tę informację, tworząc własny dokument polityki prywatności zamieszczony w Formularzu. 

Serwis, Aplikacja i każdy formularz może korzystać z Cookies. Cookies, które są przetwarzane, analizują anonimowe informacje na temat używania Serwisu, Aplikacji albo każdego Formularza. Są to narzędzia do analityki internetowej – autorskie rozwiązania Usługodawcy albo narzędzia zewnętrzne, które implementuje w formularzach Użytkownik. Cookies pomagają udoskonalać funkcjonalność Serwisu, Aplikacji albo każdego Formularza i dostosować go lepiej do oczekiwań i potrzeb osób odwiedzających. Narzędzia gromadzą anonimowe informacje, odnotowują tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych osób. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzia te korzystają z własnych Cookies do analizowania działań osób odwiedzających. Cookies te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy osoba odwiedzająca była już kiedyś na stronie, z jakiej witryny trafiła, jakiej rozdzielczości ekranu jest jej urządzenie, czy też jak porusza się po stronie. 

Każda osoba przeglądająca Serwis, Aplikację albo każdy Formularz powinna poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej zarządzać Cookies. Jeżeli nie chcesz z nich korzystać, możesz uniemożliwić zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Informujemy, że może to jednak wpłynąć na pogorszenie jakości świadczonej Usługi przez brak zbierania Cookies i odczytywania na ich podstawie informacji. 

Szczegółowe informacje na temat Cookies, z których korzysta Administrator: 

a. Niezbędne Cookies na stronie z ogłoszeniami dla Kandydatów 

Nazwa Opis Okres 
__language Kod kraju (języka) w przeglądarce Kandydata odwiedzającego stronę 1 rok 
appm-instance Nazwa domeny, w ramach której działa Aplikacja 1 rok 
_candidateCSRF Token CSRF zabezpieczający przed niekontrolowanym wykonaniem operacji Sesja 
_frontendSessionID Identyfikator sesji Kandydata Sesja 
_backendSessionID Identyfikator sesji Użytkownika Sesja
cookieconsent_status Status zamknięcia okienka z informacją na temat Cookies 1 rok 

b. Dodatkowe Cookies na stronie z ogłoszeniami dla Kandydatów 

Administrator nie stosuje dodatkowych, analitycznych plików Cookies na stronie z ogłoszeniami oraz w Formularzach. Takie pliki mogą być jednak dodane przez Klienta korzystającego z Aplikacji. W takim przypadku odznaczenie przez Kandydata zgody na korzystanie z dodatkowych plików Cookies w bannerze wyświetlanym na dole strony spowoduje ich wyłączenie. 

c. Niezbędne Cookies w panelu administracyjnym dla Użytkownika 

Nazwa OpisOkres 
appm-instance Nazwa domeny, w ramach której działa Aplikacja 1 rok 
_userCSRF Token CSRF zabezpieczający przed niekontrolowanym wykonaniem operacji Sesja 
_backendSessionID Identyfikator sesji Użytkownika Sesja 
Device-uuid Identyfikator urządzenia Użytkownika stosowany w ramach mechanizmu podwójnego uwierzytelnienia Zależy od terminu zdefiniowanego w Aplikacji 
_userIdentity Stosowane do identyfikacji UżytkownikaSesja 
cookieconsent_backend_status, cookieconsent_backend_functional, cookieconsent_backend_additional Status zamknięcia okienka z informacją na temat Cookies oraz ustawienia dotyczące cookies funkcjonalnych i dodatkowych 1 rok 

d. Dodatkowe Cookies w panelu administracyjnym dla Użytkownika 

Administrator korzysta z narzędzi usprawniających korzystanie z panelu Aplikacji (np. chat, komunikacja zmian w Aplikacji). Większość z tych rozwiązań stosuje własne pliki Cookies. Użytkownik może odznaczyć zgodę na stosowanie tych dodatkowych plików Cookies w bannerze wyświetlanym na dole strony i w takiej sytuacji zostaną one wyłączone. 

Wyłączenie takich plików może oznaczać ograniczenie funkcji dostępnych w Aplikacji, np. wyłączenie chatu lub brak dostępu o zmianach w Aplikacji. 

Dodatkowych informacji (np. nazw dodatkowych plików Cookie stosowanych w danym momencie) udzielamy pod adresem dpo@appmanager.pl 

e. Dodatkowe Cookies w Serwisie 

Nazwa Opis Okres 
_gat_UA-61855198-4, _gid, _ga, _gcl_au Cookies narzędzia Google Analytics wykorzystywane w celach analitycznych i marketingowych. Przechowują informacje statystyczne o interakcji użytkownika z Serwisem (np. czas wizyty, źródło ruchu, anonimowa identyfikacja użytkownika i jego przeglądarki lub urządzenia). Użytkownik ma możliwość zablokowania stosowania tych Cookies w przeglądarce poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji na bannerze wyświetlanym na dole strony. Do 2 lat 

§ 8 Wyszukiwarka zewnętrzna oraz wtyczka dot. LinkedIn 

Użytkownik możne skorzystać z wbudowanej w Aplikację wyszukiwarki zewnętrznej, która jest tak skonfigurowana, aby umożliwić Użytkownikowi znalezienie i pobranie danych osobowych Kandydata, które ten zamieścił w portalu internetowym LinkedIn i które są ogólnodostępne dla osób odwiedzających portal internetowy LinkedIn. W następstwie podjętych czynności Użytkownik tworzy profil Kandydata w swojej bazie kandydatów w Aplikacji. 

Użytkownik może skorzystać również z dedykowanej wtyczki, za pomocą której wyszuka profil Kandydata na portalu internetowym LinkedIn, pobierze dane osobowe Kandydata (w tym jego CV), które ten zamieścił na portalu internetowym LinkedIn i które są ogólnodostępne dla osób odwiedzających wspomniany portal internetowy. W następstwie podjętych czynności Użytkownik tworzy profil Kandydata w swojej bazie kandydatów w Aplikacji. 

Klient i działający na jego rzecz Użytkownik, korzystając z rozwiązań wdrożonych w Aplikacji i opisanych w pkt. 1 i 2, powinni uwzględnić te informacje, tworząc własne klauzule informacyjne, czy też tzw. polityki prywatności. Klient jako administrator danych osobowych Kandydata uzyskanych za pośrednictwem portalu internetowego LinkedIn powinien pamiętać o obowiązkach administratora danych osobowych, a przede wszystkim o obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO (powstałym w związku z korzystaniem z wyszukiwarki zewnętrznej i/lub wtyczki), jak i o zabezpieczeniu podstawy prawnej upoważniającej go do przetwarzania danych osobowych. 

  

§ 9 Zapisy końcowe 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 r.